Facebook

Sonix MDP

Hình ảnh

Sonix MDP

Liên hệ

Thông tin

Cung Cấp Và Sửa Chữa Đầu Dò Siêu Âm Ultrasonix
 
ApplicationSystems*


C5-2/60 Convex

Obstetric, Abdominal, Gynecology, Urology SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


C7-3/50 Convex

Obstetric, Abdominal, Gynecology, Urology SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


C9-5/10 Microconvex

Abdominal, Vascular, Nerve Block SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


4DC7-3/40 Convex 4D

Abdominal, Gynecology, Obstetric SonixTouch, SonixMDP, SonixSP


EC9-5/10 
Microconvex

Gynecology, Obstetric, Urology SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


4DEC9-5/10 
Microconvex 4D

Gynecology, Obstetric, Urology SonixTouch, SonixMDP, SonixSP


BPC8-4/10 & BPL9-5/55

Urology SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


L9-4/38 Linear

Abdominal, MSK, Nerve Block, Small Parts, Vascular SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


L14-5/38 Linear

Abdominal, MSK, Nerve Block, Small Parts, Vascular SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


L14-5W/60 Linear

Abdominal, MSK, Small Parts, Vascular SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


L40-8/12 Linear

Pre-clinical, Dermalogical, Peripheral Vascular, MSK, Nerve Block, SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


4DL14-5/38 Linear 4D

Abdominal, MSK, Nerve Block, Small Parts, Vascular SonixTouch, SonixMDP, SonixSP


HST15-8/20 Linear

MSK, Nerve Block, Peripheral Vascular SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


SA4-2/24
Phased Array

Abdominal, Cardiac, Transcranial SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


PA7-4/12
Phased Array

Abdominal, Cardiac SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


L14-5/38 GPS Linear

Abdominal, MSK, Nerve Block, Small Parts, Vascular SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet


C5-2/60 GPS Convex

Abdominal, Gynecology, Obstetric, Urology SonixTouch, SonixMDP,SonixSP, SonixOP, SonixTablet

Chi tiếtThông tin đặt hàng